Stadgar

                                                                                                                                                                                                                                                Kisa 020922/LJ avskrift

 

Kisa Båtklubb stadgar

Antagna vid årsmötet 1977

 

 

1         NAMN:

 

Kisa Båtklubb (KBK) stiftad 1962 är en sammanslutning

för båtintresserade medlemmar, främst inom Kinda Kommun.

 

   

2         ÄNDAMÅL OCH SYFTE:

 

            Båtklubbens ändamål och syfte är att verka för medlemmarna

            genom:

 

2.1    att tillvarata båtfolkets intressen i frågor som rör

  bl.a småbåtshamnar och uppläggningsplatser.

 

2.2    att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för

        lokala myndigheter och organisationer.

 

2.3    att genom upplysning och information verka för ökad

        sjösäkerhet.

 

2.4    att genom olika arrangemang inom båtklubbens ram verka

        för medlemmarnas trevnad.

    

 

3         MEDLEMSKAP:

 

3.1    Medlem blir den som erlagt medlemsavgift som fastställts

        av årsmötet.

 

3.2    Beviljat medlemskap berättigar i och för sig ej till

        sommar eller vinterplats för medlems båt vid båtklubbens

        hamn eller uppläggningsplats, men är en förutsättning för

        att sådan plats skall kunna tilldelas. Vid byte eller

        överlåtelse av båtplats äger styrelsen ensam rätt att

        besluta i varje enskilt fall.

        Inom kommunen bosatta medlemmar äger företräde till

        Hamn- och uppläggningsplatser.

 

3.3    Genom beslut på ordinarie möte kan medlem, efter förslag av

  styrelsen, utses till hedersmedlem, befriad från medlemsavgift.
 

3.4    Medlem som inte inom 1 månad efter avisering från kassören

        erlägger föreskriven avgift, kan efter styrelsens prövning

        anses ha utträtt ur klubben.

 

3.5   Medlem som genom klandervärt handlingssätt skadar 
        klubben
eller dess anseende, kan av årsmötet uteslutas.

   

3.6    Medlem som ej innehar båt, men som så önskar kan bli

                    stödjande medlem, med avgift som årsmötet beslutar.

 

 

    4      BESLUTANDE ORGAN:

 

      Båtklubbens beslutande organ är:

 

4.1     Årsmötet

 

4.2     Extra möte

 

4.3     Styrelsen

 

 

     5    VERKSAMHETSÅR:

 

     Båtklubbens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller

     med kalenderår.

 

   

     6    AVGIFTER:

 

           Medlem ska årligen erlägga av årsmötet beslutade avgifter

           senast en månad efter debitering.

 

 

     7   ÅRSMÖTET:

 

          7.1  Årsmötet avhålls senast 15 april.

 

          7.2  Datum och plats för årsmötet meddelas senast 10 dagar

                 i förväg.

 

          7.3  Medlem äger vid årsmötet 1 röst.

                 Röstning med fullmakt medges ej.

 

          7.4  Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:

 

                 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

 

                Fråga om årsmötet är i behörig ordning utlyst.

 

                Val av två personer att jämte ordföranden justera

                årsmötets protokoll.

 

                Behandling av styrelsens berättelse över verksamhet

                och förvaltning.

 

                Behandling av revisorernas berättelse.

 

                Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen.

 

                Val av styrelse enligt punkt 9.

 

                Val av revisorer enligt punkt 10.

 

                Val av valberedning enligt punkt 11.

 

             ?????????????????????????????????.

 

                Behandling av medlemsförslag samt framställ-

                ningar från styrelsen.

 

                Övriga ärenden.

 

 

8     EXTRA MÖTE:

 

       8.1  Extra möte hålls när styrelsen finner så påkallat eller

               om 1/3 av båtklubbens medlemmar gör framställning härom.

 

       8.2  Kallelse till extra möte utsänds senast 10 dagar före

              dess avhållande.

              Kallelse ska innehålla motivering för det extra mötets

              utlysande, föredragslista samt de handlingar gällande

              det eller de ärenden som önskas behandla.

 

 

9     STYRELSE:

 

        9.1  Styrelsen åligger, utöver vad som eljest sägs i dessa stadgar.

 

               att representera båtklubben.

     

               att vara båtklubbens verkställande organ.

 

               att förbereda inkomna ärenden och motioner för årsmötet.

 

                att upprätta berättelse om båtklubbens verksamhet.

 

               att förvalta klubbens medel och bära ansvar för dess ekonomi.

 

               att ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med

                  speciella uppgifter.

 

    9.2  Styrelsen ska bestå av följande ledamöter:

 

           Ordförande

 

           Vice ordförande

 

           Sekreterare

 

           Kassör

 

           Samt 3 ordinarie ledamöter, vilka väljs för en tid av två

           år på ett sätt, att ordförande, kassör och två ordinarie

           ledamöter väljs vid årsmöte med jämt årtal och övriga

           väljs vid årsmöte med udda årtal. Två suppleanter väljs

           för en tid av två år.

 

    9.3  Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott, som består

           av tre ledamöter.

 

    9.4  Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet leda-

           möter är närvarande.

 

 

10 REVISION:

 

     10.1 Båtklubbens verksamhet granskas av två revisorer, vilka

              väljs för en tid av två år och vilka väljs växelvis vartannat

             år. Årligen väljs en suppleant för en tid av ett år.

 

     10.2 Kassören skall överlämna för revisionen erforderliga hand-

             lingar till revisorerna före 1 februari.

 

 

11  VALBEREDNING:

 

      11.1  Valberedningen består av tre ledamöter jämte en  supleant valda av

                årsmötet för en tid intill nästa årsmöte. En av ledamöterna utses av

                årsmötet att vara beredningens ordförande. Valberedningens

                sammansättning baseras på båtplatser i löpande följd med start-

                punkt som beslutas av årsmötet.

                Båtplatsinnehavare vid årsskifte innan årsmöte är skyldiga att

                medverka i valberedningen påföljande år.

                Ledamot av styrelse eller revisor kan inte ingå i valberedningen

                utan överhoppas i turordningen. 

 

      11.2  Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen

                vid årsmötet.

 

 

12  KOMMITTÉER OCH ARBETSGRUPPER:

 

      Inrättande av stående kommittéer beslutas av årsmötet, som även

      med ett års mandattid tillsätter ordförande i sådan kommitté.

 

      Ledamot av sådan kommitté utses av styrelsen.

 

 

13  BESLUT OCH VAL:

 

     Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej kvalificerad

     majoritet är i dessa stadgar särskilt föreskriven.

     Avgörandet sker med öppen omröstning utom för de fall att

     vid val någon föredrar sådan.

     Vid fall av lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

 

 

14  STADGEÄNDRING:

 

      Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av ordi-

      narie årsmöte, 2/3 majoritet av vid mötet närvarande

      medlemmar erfordras för besluts giltighet.

 
 

15  BÅTKLUBBENS UPPLÖSNING:

 

      Beslut om båtklubbens upplösning skall för att vara giltigt

      fattas med ¾ majoritet av närvarande röstberättigade

      vid två på varandra följande årsmöten