Ordningsregler Kisa Båtklubb

ORDNINGSREGLER FÖR KISA BÅTKLUBB
Medlem
Som medlem skall följande regler följas. Medlemsavgiften på 350kr skall inbetalas senast 30 dagar efter kommande faktura. Som medlem med båtplats råder arbetsplikt vilket innebär minst 2 arbetskvällar/år (ca 6 timmar) Vid utebliven arbetsplikt debiteras 300kr. Som medlem med båtplats råder även att man fullföljer tilldelad jourvecka. Vid utebliven jourvecka debiteras en avgift på 1.000kr.


Båtplats
Båtplatsavgiften skall vara inbetald senast 30 dagar efter kommande faktura. Avgift A- och E-Bryggan 350kr/plats. Avgift B- och D-Bryggan 400kr/meterbredd. Vid tilldelad båtplats med bommar erlägger man en bomavgift på 2500 kr. Denna avgift återbetalas ej. Uppsägning av båtplats och medlemskap för nästkommande år skall meddelas hamnfogden senast den 31/12. Båtplats får ej lånas eller hyras ut i andra hand. Båtplats som ej är nyttjad under 2 år av platsinnehavaren betraktas som förlupen. Om båtplats ej nyttjas får klubben i samråd med innehavaren hyra ut platsen till annan. Båtplatsavgiften återbetalas ej vid uppsägning under säsong. Vid kö till båtplats äger klubben rätt till omdisponeringar av platserna. Båtplatsinnehavare äger rätt till vinteruppläggningsplats.


Hamnområdets parkering
På hamnområdets parkering äger båtplatsinnehavare rätt att vinterförvara sin båt. Dock skall båt och kärra/vagn vara borta från området senast fredagen i vecka 24. Observera att området har 4 ställplatser för husbilar där gäller 1:a maj. Båtplatsinnehavare äger rätt att parkera sin kärra/vagn på anvisad plats.


Ansvar
Klubbens medlemmar har ett eget ansvar för att alla båtar skall vara ansvarsförsäkrade. Båtplatsinnehavare ansvarar för att sin båt är förtöjd med gott sjömanskap, tillräckligt grova tampar och båten skall vara förtöjd med ryckdämpare. Båtplatsinnehavare ansvarar för att årligen kontrollera bultarna mellan flytblock och bom. Kisa båtklubb har inget ansvar för Din båt, båttrailer, förvaringsmaterial när den/dessa är förtöjd eller upplagd inom klubbens område. Medlem ansvarar själv för bortforsling av de avfallsprodukter som uppstår vid underhåll av båt liksom vid uppläggning och täckning av denna. Miljöfarligt avfall ex.vis spilloljor, batterier och tomma färgburkar skall lämnas hos kommunens miljöstation. Medlemmar som utnyttjar klubbhus och områdets servicehus skall lämna dessa i samma skick som man önskar finna det därhemma.


Hamnområdets vatten
Hastighetsbegränsning råder inom hamnområdet. Från hamnen och ut till ens linje mellan Näs och Hovby Gård gäller svallfri gång. Båtar från klubben får ej stadigvarande läggas vid gästhamnsbryggan eller C-Bryggan. Enda tillfälle som dessa platser får nyttjas är vid arbete med båten, tankning av bränsle eller vatten samt vid på- och avstigning. På klubbens bryggor råder fiskeförbud.


Övrigt
Endast de sopor som uppkommit under båtturer får kastas i hamnens sopkärl. Övriga sopor hänvisas till Kommunens miljöstation.
Uppsägning utav funktionärsuppdrag i klubben skall vara valberedningen tillhanda innan den 31:a oktober annars kvarstår man för omval vid kommande årsmöte.


Styrelsen
Kisa Båtklubb

Ordningsregler för Kisa Båtklubb